Stanovy sdružení „OK VHF Club“

 

 

Článek 1.

Název, působnosti a sídlo sdružení:

Název: OK VHF Club

Působnost: Na celém území ČR

Sídlo sdružení: Rašínova 401, 273 51 Unhošť

 

Článek 2.

Účel a činnost sdružení:

OK VHF Club sdružuje zájemce o radioamatérskou vrcholovou činnost na VKV pásmech a spolupracuje s ostatními radioamatérskými organizacemi.

 

Článek 3.

Členství:

Členství je dobrovolné a jeho podmínkou je zájem o činnost sdružení.

 

Vznik členství:

Členem se stává každý kdo uznává stanovy sdružení, požádá o zaregistrování a jeho členství bude schváleno nadpoloviční většinou členské schůze. V období mezi schůzemi budou registrování uchazeči o členství.

 

Článek 4.

Hmotné zabezpečení:

Finanční prostředky jsou získáváni ve formě členských příspěvků, případně dalšími formami, jako subvencemi sponzorů, dary a ziskem z případné hospodářské činnosti. Ostatní prostředky pak formou daru, převodu, dědictví a pod. Zpráva o hospodaření je vyhotovena jednou ročně a je k dispozici všem členům sdružení.

 

Článek 5.

Členská práva a povinnosti:

Člen sdružení má právo účastnit se na činnosti sdružení. Práva všech členů jsou stejná a do výboru může být volen kterýkoliv člen. Povinností člena je plnit usnesení členské schůze a platit členské příspěvky.

 

Článek 6.

Správa sdružení:

Správu sdružení vykonává výbor složení z prezidenta, viceprezidenta a pokladníka. Jednou ročně provádí určený člen sdružení revizi hospodaření. Vrcholným orgánem sdružení je členská schůze.

 

Článek 7.

Ukončit členství:

Členství zaniká vzdáním se členství nebo ukončením členství na základě rozhodnutí členské schůze.

 

V Dolních Kralovicích dne 12.ledna 1991