SP/OK1DFC

 

10 & 24 GHz

17.th of Augus - 19.th of August

 

last update on 30.08.2023

Mikro EME expedice do SP v pásmech 10 & 24 GHz

Mikro EME expedice SP/OK1DFC v JO80EI – QTH Zieleniec

Když jsem dostal pozvánku do Zielence na EME a MW setkání, napadlo mě oprášit portablový EME setup a zkusit udělat pár spojení. Byl jsem požádán o nějakou přednášku na téma 24 GHz, a tak jsem zvolil jako pásmo pro předvádění také 24 GHz a jako doplněk jsem s sebou vzal ještě 10 GHz. Plán bylo přijet ve čtvrtek, postavit a otestovat zařízení a hlavní provoz v pátek a sobotu. Jenže počasí bylo proti, a tak bylo vše jinak. Netušil jsem, že mě tato mikro expedice dá tolik nových poznatků k provozu v pásmu 24 GHz.

Nejprve tedy k počasí. Ve čtvrtek 17.8. jsem dorazil na místo a začal stavět pracoviště. Stativ, rotátor a parabola, byly za hodinku připravené. Řízení paraboly v AZ a EL jsem ještě nastavil za sluníčka na stolku mimo stan. Jenže když jsem začal stavět stan, přihnala se první bouřka. Jakž takž jsem vše ukryl a počkal až se to přežene. Vydatný déšť prolil krajinu a za zhruba hodinu jsem mohl pokračovat. Zakotvil jsem ještě pro jistotu stativ s parabolou a dostavěl pracoviště ve stanu. Stihnul jsem ještě rektifikovat parabolu a pak sluníčko zapadnulo za Šerlich. Uklidil jsem, co se dalo a šel si dát večeři a spát.

Ráno v pátek 18.8. jsem měl anoncovánu aktivitu v pásmu 3 cm. Po brzké snídani jsem vše připravil pro provoz v pásmu 10 GHz. Změřil šum Slunce, 13 dB a potom šum Měsíce 1,5 dB. Vše tedy vypadalo náramně, a tak jsem na HB9Q oznámil, že jsem QRV. Na 10 GHz se snadno podařilo udělat několik spojení. Potom jsem přestrojil na 24 GHz. V nízké elevaci bylo Slunce jenom 9 dB a Měsíc 0,9dB. Náznak toho, že velká vlhkost bude proti nějaké větší aktivitě na tomto pásmu. Na HB9Q byli OK1KIR, a tak jsem hned požádal o test. Já jsem je dekódoval snadno, -15DB, jenže u nich nic. Stále jsem monitoroval šum Měsíce, který byl proti normálu o 0,4 až 0,5dB méně, než bych měl mít. Mezitím začalo opět pršet a přišla další bouřka. Vlhkost vzduchu dosahovala 92 %, což je pro 24 GHz pásmo vražedná hodnota. Protože i spread byl přes 550 Hz, dohodnuli jsme další test až přejde déšť na odpoledne. Navečer jsme tedy zkusili spojení a první pokus opět dekóduji OK1KIR – 19DB, oni mě ne. Pak si všimnu, že na místo dekódování na kmitočtu 700 Hz při Q65-60E dekóduji OK1KIR na kmitočtu 1000 Hz. Jasně, široké spektrum Q65-60E neprochází celé USB filtrem, a tak mě nedekódují. Nechápu v danou chvíli těch 300 Hz rozdílu, ale Vláďa OK1DAK u OK1KIR popoladil o 300 Hz dolu a buch, dekóduji je snadno -17 a oni mě v AVG okně -32. První spojení je tedy doma. Měsíc opět zapadá za Šerlich, a tak balím a připravuji se na ráno, kdy budu mít sked s JA1WQF.

Ráno v sobotu 19.8. jsem brzy ráno opět ve stanu. Teplota ráno rychle stoupá a sní roste i vlkost ve vzduchu. Měřím šum Slunce a Měsíce. Opět bída s nouzí. Útlum trasy je obrovský vlivem průchodu signálu atmosférou. V 08:40 začínám volat JA1WQF. Bohužel, neslyším, nevidím, nedekóduji. U JA1WQF je to stejné a ještě zapadá Měsíc mezi stromy, a tak jako jediní jsou na pásmu OK1KIR, se kterými v 09:24 zkoušíme spojení. Jelikož již víme o odchylce 300 Hz, je spojení dílem okamžiku. Slunce stoupá stále výš a teplota se šplhá ke 30°C. Otvírám stan, ve kterém se nedá vedrem vydržet. Přijíždí Mirek OK2AQ, a tak chvíli diskutujeme o možném problému 300 Hz odchylky. Mirek navrhuje vypnout GPS normál 10 MHz a zapnout v TRV vnitřní OCXO Morion. V 10:43 zkoušíme opět spojení s OK1KIR a vše je jasné. Jsem na správném kmitočtu, a i dekódování jde snadněji. -17/-22 DB. Experimentování podnítilo velký zájem mezi přítomnými hamy, a tak je kolem stanu rušno. Dotazy na vše možné okolo EME provozu, diskutuje se v kroužcích. Těsně před západem Měsíce se mírně ochlazuje a zdá se že i vlhkost klesá. Okolo 17:00 hodiny už je jenom 64 %. Zkusit spojení chce Geert PA0BAT. Po předchozích zkušenostech si nedělám moc naději, má jenom 11 W, ale 3 m parabolu. Šum Měsíce pomalu leze nahoru, jak klesá vlhkost. Za chvíli je už 1,1dB. V 17:27 začínám volat PA0BAT. Geert je nadšený, dekóduje všechny moje vysílací periody. Za chvíli dekóduji i já jeho a spojení -15/R-17 je doma. Velká radost ze spojení na obou stranách. Potom již Měsíc zapadá a hra končí. Musím zabalit a vše připravit na nedělní cestu domů.

Závěrem musím konstatovat, že přes malý počet spojení jsem získal obrovské množství informací a dat. Jednoznačně z toho vyplývá, že léto s vysokou teplotou a vlhkostí vzduchu na 24 GHz EME není. Také jsem si ověřil, že směrováním do dešťových mraků se mi proti studené obloze zvedne šum při příjmu o 1,5 až 1,8dB podle hustoty oblačnosti. Všechny tyto poznatky mají zcela zásadní vliv na možnosti navazovat EME spojení, kdy se signálové úrovně nachází na samém limitu přijímacích možností. Kdybychom měli k dispozici výkon řádově 100W a ne jen 20-23W, určitě by vše bylo jinak, to je ale na jiné povídání.

 

Micro EME expedition SP/OK1DFC in JO80EI - QTH Zieleniec
When I got an invitation to Zielence for EME and MW meeting, I thought to dust off my portable EME setup and try to make some contacts. I was asked to do some lecture on 24 GHz, so I chose 24 GHz as the band to demonstrate as well, and brought 10 GHz as a supplement. The plan was to arrive on Thursday, set up and test the equipment and main operation on Friday and Saturday. But the weather was against it, so everything was different. I had no idea that this micro expedition would give me so many new insights into 24 GHz operation.First, then, about the weather. On Thursday, August 17th, I arrived at the site and started to build the site. The tripod, rotator and dish were ready in an hour. I still set up the dish control in AZ and EL in the sunshine on the table outside the tent. Just as I started to set up the tent, the first storm rolled in. I somehow hid everything and waited for it to blow over. The heavy rain soaked the landscape and in about an hour I was able to continue. I anchored the tripod with the dish and finished the workplace in the tent. I managed to rectify the dish and then the sun set behind Sherlich. I cleaned up what I could and went to have dinner and sleep.On the morning of Friday, August 18, I had an anoncited activity in the 3 cm band. After an early breakfast I prepared everything for 10 GHz operation. Measured the Sun noise, 13 dB, and then the Moon noise, 1.5 dB. So everything looked great, and I announced on HB9Q that I was QRV. It was easy to make several contacts on 10 GHz. Then I changed to 24 GHz. At low elevation, the Sun was only 9 dB and the Moon 0.9dB. A hint that the high humidity would be against any major activity on this band. OK1KIR were on HB9Q, so I immediately asked for a test. I decoded them easily, -15DB, but nothing for them. I was still monitoring the Moon noise, which was 0.4 to 0.5dB less against normal than I should have. Meanwhile, it started raining again and another storm came. The humidity was 92%, a killer value for the 24 GHz band. Since the spread was also over 550 Hz, we agreed to do another test when the rain passed for the afternoon. So in the evening we tried the contact and the first attempt I decoded OK1KIR again - 19DB, they did not decode me. Then I notice that instead of decoding at 700 Hz at Q65-60E, I decode OK1KIR at 1000 Hz. Clearly, the broad spectrum of the Q65-60E does not pass the entire USB filter, and so they don't decode me. I don't understand the 300 Hz difference at the moment, but Vlad OK1DAK at OK1KIR has tuned down 300 Hz and bam, I decode them easily -17 and they get me -32 in the AVG window. So the first connection is home. The moon is setting behind Sherlich again, so I pack up and get ready for the morning when I will sked with JA1WQF.The morning of Saturday, August 19, I am back in my tent early. The temperature rises quickly in the morning and with it the humidity in the air increases. I measure the noise of the sun and moon. Again misery with distress. The path attenuation is enormous due to the passage of the signal through the atmosphere. At 08:40 I start calling JA1WQF. Unfortunately, I can't hear, can't see, can't decode. JA1WQF is the same, and the moon is still setting among the trees, so they are the only ones on the band OK1KIR, with whom we try a contact at 09:24. Since we already know about the 300 Hz deviation, the contact is a matter of moments. The sun is rising higher and higher and the temperature is climbing towards 30°C. I open the tent, which is impossible to stand in the heat. Mirek OK2AQ arrives and we discuss for a while the possible problem of 300 Hz deviation. Mirek suggests to turn off the 10 MHz GPS normal and turn on the internal OCXO Morion in TRV. At 10:43 we try the OK1KIR contact again and everything is clear. I'm on the right frequency, and decoding is also easier. -17/-22 DB. Experimenting has stimulated a lot of interest among the hams present, and so it's busy around the tent. Questions about all sorts of EME traffic are being discussed in circles. Just before moonset, it is getting slightly cooler and the humidity seems to be dropping. Around 17:00 it's only 64%. Geert PA0BAT wants to try a contact. After previous experiences I am not very hopeful, he has only 11 W but a 3 m dish. The moon noise slowly climbs up as the humidity drops. Soon it is already 1.1dB. At 17:27 I start to call PA0BAT. Geert is excited, decoding all my transmission periods. Soon I decode his as well and the -15/R-17 link is home. Great joy on both sides. Then the moon sets and the game is over. I have to pack up and get everything ready for Sunday's trip home.In conclusion, I have to say that despite the small number of contacts I got a huge amount of information and data. It clearly shows that there is no summer with high temperature and humidity on 24 GHz EME. I also verified that pointing into rain clouds against a cold sky will raise my receive noise by 1.5 to 1.8dB depending on cloud density. All of these findings have quite a profound effect on the ability to make EME contacts when signal levels are at the very limit of reception capabilities. If we had power on the order of 100W and not just 20-23W, things would certainly be different, but that's for another story.

 

 

UTC:

CALL

Send

RCVD

Remarks

AZ°/EL°

Humidity %

Moon noise dB

18/08/2023

06:53

PA3DZL

-06

R-15

10 GHz

90/11

94%

1,3

08:06

OK2AQ

-07

R-14

10 GHz

105/23

92%

1,3

08:19

LZ4OC

-10

R-11

10 GHz

108/24

92%

1,3

08:32

PA0BAT

-01

R-10

10 GHz

110/26

92%

1,3

09:03

SP5CCC

599

599

24 GHz

Tropo

90%

-

10:09

OK1KIR

-15

N.C.

24 GHz

133/37

90%

0,7

10:53

SA6BUN

-02

R-12

10 GHz

147/42

82%

1,3

16:47

OK1KIR

-19

N.C.

24 GHz

252/21

85%

0,8

16:55

OK1KIR

-17

R-32

24 GHz

255/19

85%

0,8

19/08/2023

08:47

JA1WQF

N.C.

N.C.

24 GHz

109/18

95%

0,7

09:24

OK1KIR

-17

R-22

24 GHz

119/24

92%

0,8

10:43

OK1KIR

-15

R-17

24 GHz

137/33

90%

0,8

17:27

PA0BAT

-17

R-17

24 GHz

129/16

64%

1,1

Zde je výpis z deníku se zaznamenanými hodnotami.

 

Informace z deníku OK1KIR, TNX Vláďovi OK1DAK:

18.8.2023   24G   Q65-60E

16:54   SP/OK1DFC -32/-17   JO80     MN=1.0 dB/21deg

 

19.8.2023   24G   Q65-60E

09:28   SP/OK1DFC -32/-20   JO80     MN=1.3dB/23degEL at QSO (1.4dB/30deg EL)

10:44   SP/OK1DFC -22/-17   JO80     B-20 / B-16

 

Pohled na pracoviště EME TRV 3cm - 56W a parabola 180cm

 

Pracoviště EME ve stanu, IC9100 + příslušenství

 

Equipments:
Band MHz Unit Antenna
10368 IC9100 + TRV GPS locked + SSPA 56 WV-pol 1,8m solid dish - 0,6dB N/F DL3BPC - OE5JFL control
24048 IC9100 + TRV GPS locked + SSPA 23 WV-pol 1,8m solid dish - 1,1dB N/F DL3BPC - OE5JFL control
432 - 24048 MHz SDRplay - RSP2pro  monitoring receiver, Noise measuring Console3 - Continum

New tripod for MW bands and 180cm solid dish. POSITAL inclinometer and OE5JFL controller

Detail to zero back slash gears and libel for exact adjusting of zero plane level

back to main page